Fyzická ochrana

06. 12. 2015

Domů
Komplexní nabídka
Bezpečnostní audit
Vzdělání
Zkoušky způsobilosti
Fyzická ochrana
Kontakt

 

Fyzická ochrana

 

Jedná se o ucelený bezpečnostní systém, jehož jednotlivé prvky mají každý svou specifickou funkci a v optimálním propojení tvoří jednotný celek, kterým lze zabezpečit většinu objektů. Celý systém můžeme hodnotit v jeho ucelenosti, kvalitě i kvantitě dle úrovně integrity jednotlivých typů ochran. Tyto prvky mají svou logickou provázanost, která vychází jednak z historie vývoje bezpečnostních systémů, jednak i z funkční proporcionality částí. Návaznost jednotlivých stupňů popisující druhy fyzické ochrany lze vyjádřit tzv. pyramidou bezpečnosti.

Klasická ochrana (Mechanické zábranné systémy)

Klasická ochrana, která bývá označena také jako mechanické zábranné systémy, je jedním z nejstarších typů ochrany používaných již v dávné historii a jejím účelem bylo zabránit či zpomalit vstupu nežádoucích subjektů a ochránit hodnoty umístěné v objektu. Postupem času získala tato ochrana svou neopominutelnou roli v bezpečnostním celku.

Elektrická a elektronická ochrana

Historicky nejmladší druh fyzické ochrany. V souvislosti s vědeckotechnickým vývojem zaznamenává rychlý rozvoj, který přispívá ke kvalitě a rozmanitosti. Každý

druh elektronické ochrany se dělí dle typu zabezpečení chráněných hodnot a rizikovosti, rozdělení a specifikace jsou stanoveny konkrétními normami pro dané typy elektronických ochran. Je přihlíženo k hodnotě a typu střežených aktiv, možnostem vniknutí a požadavkům pojišťovatele, v některých případech i policie.

* elektrická požární signalizace

* systémy kontroly vstupu

* poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

* kamerové bezpečnostní systémy

* osvětlení

Režimová ochrana

Soubor organizačně administrativních opatření a postupů směřujících k zajištění podmínek pro funkci zabezpečovacího systému a jeho sladění s provozem chráněného objektu.

V praxi se jedná o psaná pravidla pro pohyb osob a dopravních prostředků do a z objektu, jejich pohyb v samotném areálu, pokyny pro manipulaci s materiálem a jeho dalším nakládáním, pro užívání informací, činnost SBS, provoz technických ochran apod.

Fyzická ostraha

Tento druh ochrany je prováděn fyzicky strážnými. Je nejstarším, nejpoužívanějším a nejdražším typem ochrany, jeho hlavní úlohou je zabezpečení a ochrana majetku a osob, střežených objektů a veřejného pořádku.

Bez kvalitní účinnosti fyzické ostrahy je výsledná reakce na různé druhy detekovaných hrozeb neadekvátní.

Fyzická ostraha je z dlouhodobého hlediska nejdražší. Cena se odvíjí od základních nákladů (výstroj, výzbroj a výcvik pracovníků) a průběžné režie (mzdy).

Předmět fyzické ostrahy:

* ochrana a ostraha movitého nebo nemovitého majetku na veřejně přístupných i veřejnosti nepřístupných místech,

* ochrana a ostraha při přepravě peněžní hotovosti a jiných cenností,

* osobní ochrana osob,

* zajišťování veřejného pořádku při pořádání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků a kulturních akcí,

* zajišťování výjezdových zásahových skupin při pultech centralizované ochrany,

* zásah při mimořádných událostech a vyrozumění míst poskytujících pomoc.

 

 

 

 

Domů | Komplexní nabídka | Bezpečnostní audit | Vzdělání | Zkoušky způsobilosti | Fyzická ochrana | Kontakt

Tento server byl naposledy aktualizován dne 06. 12. 2015